Kwam mijn opa uit Duitsland?

Opa Bentvelsen was een bijzondere man, niet in het minst doordat hij drie duimen had: bovenop zijn ene duim (ik weet niet meer of het zijn linker of zijn rechterduim was) had hij nóg een duim! Als je op bezoek kwam, vroeg hij vaak: Wil je mijn duimpje zien? Wij vonden dat als kinderen eng, maar ook heel spannend. Gelukkig had opa ook altijd van die lekkere King-pepermuntjes bij zich! Niet van die kleintjes, nee, échte grote King! Daar was hij altijd heel gul mee. 
Hij vertelde ook wel eens dat zijn voorouders uit Duitsland kwamen. Dan liet hij biljetten van een miljoen Duitse Mark zien, uit de tijd van de Weimarrepubliek. Hoe hij daar aan kwam, heb ik nooit gevraagd. Nu klinkt Bentvelsen ook wel Duits, dus ik heb hem altijd geloofd.
Dat was een van de redenen dat ik mijn genealogie wilde uitzoeken. Daaruit bleek echter, dat in ieder geval tot 1680 (teruggaande in de tijd) geen enkele Bentvelsen uit Duitsland afkomstig was en het lijkt me sterk dat mijn opa iets wist van vóór 1680!

Er zijn geen aanwijzingen wat de naam Bentvelsen betekent. Het zou kunnen zijn:
Bentveld-zoon, zoon van Bentveld. Er is echter nergens sprake van de naam Bentveld als voornaam.
Afkomstig uit Bentfeld, een plaats in Duitsland. Misschien vond mijn opa dit een goede verklaring van zijn naam. Maar dan zou de naam eerder Van Bentfeld geweest zijn.
Bent is een grassoort, Molinia caerulea. Bentvelden of bentvelsen zijn dus grasvelden. Veel van mijn voorouders Bentvelsen zijn boeren/landbouwers geweest.

Ik heb nagenoeg alle Bentvelsens en Bentvelzens die bij mij bekend zijn, kunnen plaatsen in de genealogie die begint met Leendert Cornelisse Bentvelsen die voor of in 1680 in Veur (tegenwoordig Leidschendam) overleed. Zijn vrouw, Eimertje Leendertsdochter, overleed eveneens voor of in 1680.
Het testament van Leendert en zijn vrouw (de verdeling van de boedel) is een van de oudste documenten waarin de naam Bentvelsen genoemd wordt.

Er is lange tijd verwarring geweest (en nog steeds!) of mijn familieleden hun naam met een s of met een z moesten schrijven. Toen mijn moeder een keer naar de gemeente opbelde om te vragen hoe ze haar naam moest schrijven, kreeg ze te horen dat haar naam met een s was. Beide varianten komen officieel voor. De Bentvelzens zijn een andere tak, maar ook afkomstig van bovengenoemde Leendert Cornelisse Bentvelsen.

Op deze pagina volg ik de geschiedenis van mijn voorvaderen Bentvelsen. De overige takken zal ik slechts beperkt weergeven.  
Met dank aan: Henk Bakker, Frans Bentvelzen, Martin Bentvelzen, Toon Bentvelzen en Pieter Vlasveld, van wie ik de gegevens van de Bentvelzens heb mogen overnemen.


Geschiedenis van de Bentvelsens van 1680-2000
In de 17e eeuw woonde er in het Zuid-Hollandse Veur (het tegenwoordige Leidschendam) een katholiek boerengezin: vader Leendert Cornelisse Bentvelsen, moeder Eimertje Leendertsdochter en hun 8 kinderen Maartje, Leendert, Pieter, Cornelis, Weyntje, Andries, Joris en Crijn. Omdat bij vader Leendert het patroniem Cornelisse werd gebruikt, kun je ervan uitgaan dat zijn vader Cornelis heette. Over deze Cornelis heb ik tot op heden niets kunnen vinden. Wel is er op 18 februari 1680 in Veur een Cornelis Bentvelsen begraven, maar dat kan ook Cornelis, de zoon van Leendert geweest zijn (zie het overzicht op deze bladzijde), hoewel zijn weduwe in maart 1680 hertrouwde, dus dat lijkt onwaarschijnlijk, maar het kan wel.
Had Cornelis, de vader van Leendert, geen andere zoons dan Leendert, of noemden die zoons zich geen Bentvelsen? In die tijd kwam het meermalen voor, dat zoons niet dezelfde achternaam gebruikten als hun vader. Er werden niet altijd vaste achternamen gebruikt.
In ieder geval heb ik geen andere stamvader Bentvelsen dan deze Leendert Cornelisse uit Veur kunnen vinden. Van deze Leendert stammen voorzover ik heb kunnen nagaan, alle huidige Bentvelsens en Bentvelzens af.

Op 10 juni 1680 werd voor notaris F. Poijnts te Veur de boedel verdeeld van vader Leendert Cornelisse Bentvelsen en moeder Eimertje Leendertsdochter, die beiden waren overleden. De situatie van het gezin was op dat moment als volgt:
-         
Maartje was getrouwd met Cornelis Leenderts Schakenbosch.
-         
Leendert.
-         
Pieter.
-         
Cornelis was al overleden. Zijn weduwe was Geertge Janse van der Sluyt.
            Zij hadden 2 kinderen: Leendert en Petronilla. Geertge was in maart 1680 hertrouwd, met Jan Arentz Bartham.  
-         
Weyntje was ook al overleden. Haar weduwnaar was Jacob Jansz Rosenburg. Zij hadden 1 kind.  
-         
Andries werkte in de Zoetermeerse Meer. 
            Het land was zodanig overwoekerd met stekels, dat er na twee dagen werken nog niet veel resultaat geboekt was.
-         
Joris.  
-         
Crijn.

Pieter, Joris en Crijn kregen samen de boerderij van hun ouders, groot 90 roe (are), gelegen aan de Heerweg in het begin van Veur, ter waarde van 302 gulden en tien stuivers, de overige 5 (schoon)kinderen kregen ieder 102 gulden en tien stuivers. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat Pieter, Joris en Crijn nog niet getrouwd waren en de overige 5 kinderen wel.

Hoe ging het verder met de kinderen van Leendert Cornelisse Bentvelsen en Eimertje Leendertsdochter?
De man van Maartje, Cornelis Leendertse Schakenbosch, stierf in 1681 en op 31 januari 1682 hertrouwde zij met Cornelis Michielse van Noort. Op 18 juni 1682 lieten zij in Leiden, waar zij toen woonden, een langstlevendentestament maken, waarin zij tevens voogden aanstelden: 2 broers van Cornelis, en Pieter en Joris Leenderts van Bentvelsen, 2 broers van Maartje. Zij werden benoemd tot voogden van hun eventueel te krijgen kinderen.
Van Leendert zijn geen bijzonderheden bekend.
Pieter
trouwde op 7 juni 1684 te Veur met Jacoba Cornelis. Mogelijk is hij op 7 mei 1687 voor de 2e maal getrouwd, met Johanna Pieters.
Van Andries is niet bekend met wie hij getrouwd is.
Joris
trouwde op 6 mei 1685 met Geertje Jorisse Outshoorn.
Crijn
trouwde op 28 mei 1689 met Maria Jacobs.
Wat er met de boerderij in Veur gebeurde, is niet bekend. Misschien is een van de 3 broers die de boerderij erfden, daar blijven wonen.

De derde generatie Bentvelsen
De naam Bentvelsen werd voortgezet door de zoons van Leendert en Eimertje, nl.
1. Leendert, 2. Pieter, 3. Cornelis, 4. Andries, 5. Joris, 6. Crijn, die op hun beurt kinderen met de naam Bentvelsen kregen. 
1.
Van Leendert zijn geen gegevens bekend. Het is mogelijk dat hij een zoon Cornelis had, want in 1729 was er een Cornelis Bentvelsen met Cornelia Claasse van der Made getrouwd. Als Leendert bijvoorbeeld in 1690 een zoon heeft gekregen, is die zoon in 1729 39 jaar oud. Cornelia was de weduwe van Jacob Maartensz. van Haastrecht. Op 6 november 1733 hadden Cornelis en Cornelia hun langstlevendentestament gemaakt.
Die akte ondertekende Cornelis als volgt:

Cornelis huurde een stuk weiland te Veur en hij liet in 1735 bij de notaris een huurcodicil opmaken. Een gedeelte van de tekst luidde:
   
         Huurcodicille no. 96 voor vijff jaeren tot ses en tagtig gl. ’s Jaars.

Op huyden den 20e April 1735 compareerde voor mij, Pieter de Graaff, openbaer Notaris, bij den ed.Hove van Hollant geadmitteerd, in ’s Gravenhage residerende, ter presentie van de naergenoemde getuygen, den eersaeme Pieter van der Laan, woonende alhier ter eenre, ende Cornelis van Bentvelsen, woonende onder Veur, mij, notaris, bekent. Ende verclaerden eersten comparant bij desen verhuurt te hebben ende den tweeden comparant gehuurt te hebben omdtrent drie en een halve morgen soo weij als teelant, gelegen onder Veur, en dat voor den tijt van vijff agtereenvolgende jaeren, dat sijn aanvang heeft genomen gehadt met Kersmis 1734 en sullende expireren met Kersmis 1739 en dat omme en voor de somme van ses en taghtigh gulden, jaerlijcx te betalen telkens preciese op Kersmis, en hetselve lant behoorlijck te misten en strooijen en te gebruijcken als het tegenwoordigh is, en bij den buuren gebruijckt wort, alles vrij gelt, uytgenomen de extraordinaire verpondingen ten laste van den eijgenaer comen sal, sonder cortinge van molen, huijs, morgengoet, heemraets, schuren en wat daervan eenigsints verder soude mogen dependeren, niets uijtgesondert. Voorts hetselve lant moeten slooten, greppen, canwerken maecken en alles uijtter schouw houden, sonder daervan ietwat te mogen corten aan sijn beloof… huurpenningen.

Cornelis had als volgt ondertekend:  


In een akte van 29 juli 1748 wordt Cornelis Leendertsz. Bentvelsen genoemd als weduwnaar van Cornelia Claasse van der Made. In deze akte wordt de boedel verdeeld tussen Cornelis Leendertsz. Bentvelsen (de eerste comparant) en de voorkinderen van Jacob van Haastrecht (de overleden eerste man van Cornelia Claasse van der Made) en de 4 kinderen van Jacob en Cornelia (waarvan één overleden).
Het gedeelte uit de akte waarin de boedel wordt verdeeld:

Dat daarentegen aan den eersten comparant Cornelis Leendertsz. Bentvelsen, in volle voldoeninge zoo van de eene helfte in den voorn. gemeenen boedel, als van het vierde part of ’t kindsgedeelte in de wederhelfte van den selven boedel hem competeerende, zal worden toe en aanbedeelt, soo als hem toe en aanbedeelt werd bij deesen, eerstelijk een parthije weij off hooijland, groot en ….. geldende voor sevenhondert roeden, geleegen in de voorn. Heerlijkheijdt van Veur, over den Agterwegh, belent ten oosten, zuijden, westen en noorden Dhoogs de Heer van Roon; voorts alle het vee in den voorn. boedel gevonden wordende, bestaande in elff gebeeterde koeijen, agt ongebeeterde vaarsen, een tweejaarige stier, neegen hockelingen en vier paarden; mitsgaders alle het hooij strooij en borstel; alsmeede alle de gereedschappen tot de bouwerij ende bouwneeringe behoorende, ende voorts alle den inboedel, huijseieraat en verdere meubilaire goederen, nietwesten weerelt van alle hetzelve uijtgesondert, zodanigh als alle hetzelve tegenwoordigs bevonden werd; en laatstelijk ook nogh alle hetgeene denselven boedel weegens uijtstaande schulden te pretendeeren soude mogen hebben; onder dit bedingh nogtans dat denselven eersten comparant ook weeder tot sijnen particulieren lasten sal moeten neemen alle de schulden en lasten van denselven gemeenen boedel, soo van vescheent en ten agteren zijnde de landhuuren, verpondingen, als andersints, niet wes uijtgesondert, soo als hij eersten comparant deselve tot sijnen lasten is neemende bij deesen, met belofte omme de tweede comparanten desweegens te sullen afhouden indemneeren en bevrijden.

 

 

Uit de akte is op te maken dat Cornelis en Cornelia geen kinderen hadden. De naam Bentvelsen wordt door Cornelis niet meer voortgezet.

2. Pieter Leendertse en Jacoba Cornelis kregen 3 kinderen:
   Wijntje
, gedoopt in 1684, trouwde op 2 mei 1719 te Voorschoten met Crijn Teunis Heemskerk. Ze kregen 4 kinderen: Marija, Kniertje, 
     Pieternella en Teunis. Op 11 april 1722 hadden zij een langstlevendentestament laten maken.
     Op 26 augustus 1741 werd de boedel verdeeld na het overlijden van Wijntje. Ieder kind kreeg twintig guldens.
   Cornelis (Kees) Pieterse,
trouwde op 29 januari 1732 te Voorschoten met Jannetje Pieterse Kortekaas. Van hem zijn geen kinderen bekend.
   Helena,
trouwde op 4 november 1727 te Voorschoten met Cornelis Dirkse Persoon.
     De naam Bentvelsen wordt door Pieter niet meer voortgezet.
3. Cornelis Leendertse en Geertge van der Sluyt
kregen 2 kinderen:
   Leendert Cornelisse,
trouwde op 14 mei 1697 met Leentje Cornelisse van Oosthoorn.
   Petronilla,
trouwde op 13 april 1697 te Leiden met Abraham Dulpis.
4. Andries Leendertse
kreeg 4 kinderen:
   Weyntje,
trouwde op 10 november 1697 te Voorschoten met Hendrik Dirks van Haastert (van Haerlem).
   Cornelia,
trouwde op 1 februari 1699 te Wassenaar met Dirrick Janse van der Pluym.
   Cornelis
, geen gegevens bekend.
   Aeltie
, geen gegevens bekend.
5. Joris Leendertse en Geertie Jorisse Outshoorn kregen 2 kinderen:
   Kniertje,
(Cunera) trouwde op 30 april 1719 te Voorschoten met Jan Cornelisse van Es.
   Weyntje,
trouwde op 7 juni 1722 te Voorschoten met Petrus Leonardus Kerkvliet.
6. Crijn Leendertse en Maria Jacobs
, 5 kinderen:
   Leendert
Crijnen, trouwde op 20 april 1719 te Veur met Maria Jans Steckhoven.
   Japik Crijnen,
(Jacobus) trouwde op 12 juni 1712 te Naaldwijk met Maria Engele van Velsen.
   Kniertje,
is getrouwd met Claes Janse van Noort. Na het overlijden van zijn schoonzus Trijntje, is Claes voogd over haar kinderen.
   Trijntje,
(Catharina) trouwde op 23 april 1724 te Veur met Cornelis Cornelisse Goeman.
     Zij kregen 4 kinderen: Maria, Cornelis, Jannetje en Quirinus.
  
  Op 3-6-1734 laat Cornelis Cornelisz. Goeman na het overlijden van Trijntje Bentvelsen een notariële akte opstellen. Hierin belooft hij, ten overstaan van de voogden Claas van Noort en Pieter Cornelis de Cocq, omdat hij van plan is opnieuw te trouwen  ieder der kinderen op hun 25e jaar of "eerder ten huwelijk of ander geapprobeerden state" uit te keren een bedrag van "vijffentwintigh gulden de 20 grooten 't stuk". Alleen de namen van de eerste drie kinderen worden genoemd, dus Quirinus is waarschijnlijk al overleden.
   Cornelia,
geen gegevens bekend.

De naam Bentvelsen wordt dus voortgezet door zoons van Cornelis en van Crijn:
Leendert Cornelisse
, getrouwd met Leentje Cornelisse van Oosthoorn.
Leendert Crijnen
, getrouwd met Maria Jans Steckhoven.
Jacobus (Japik Crijnen)
, getrouwd met Maria Engele van Velsen.

 

Trouwakte van Jacobus Bentvelsen en Maria Engele van Velsen

 


De Bentvelzens in Naaldwijk en omgeving

In dit hoofdstuk volg ik de afstammelingen van Japik Crijnen Bentvelsen in Naaldwijk en omgeving. Van hem zijn de Bentvelzens (met een z) afkomstig. Deze generaties zijn met name uitgezocht door Frans, Martin en Toon Bentvelzen, Henk Bakker en Pieter Vlasveld. Met dank aan hen voor het overdragen van hun gegevens.  

Japik Crijnen Bentvelsen

Japik Crijnen Bentvelsen trouwde op 12 juni 1712 te Naaldwijk met Maria Engele van Velsen (zie de akte hierboven). Jacobus (Japik) ging na zijn huwelijk in Naaldwijk wonen, misschien omdat hij in Veur niet voldoende mogelijkheden zag om het boerenbedrijf uit te oefenen. Tenslotte woonden daar al veel broers/zwagers en neven van hem. Op dat moment werd de naam Bentvelsen nog met een s geschreven.
Japik en Maria kregen 8 kinderen: Crijn, Maria, Pieter, Engel, Jan, Maria, Maria en Dirk.
Crijn Japiks
(volledige naam Quirinus) werd gedoopt op 6 augustus 1712 in Monster. Hij ging weer terug naar het dorp van zijn voorouders, Veur.
Daar trouwde hij in 1742 met Margaretha Jans Steckhoven en ze kregen 2 kinderen.
Maria
is op 6-jarige leeftijd overleden.
Van Pieter zijn geen gegevens bekend.
Engel Jacobse
werd gedoopt op 17 oktober 1717 in Monster. Hij trouwde (1) in 1742 te Monster met Adriaantje Oosthoorn en (2) in 1752 te Monster met Anna Jans van Velsen. Hij kreeg in totaal 13 kinderen, allen gedoopt in Monster.
Jan
overleed op 26-jarige leeftijd.
Van Maria zijn geen gegevens bekend.
Van de volgende Maria zijn ook geen gegevens bekend.
Dirk
werd Dirk Koose genoemd. Waarschijnlijk werd Japik (volledige naam Jacobus) ook wel Koos genoemd. Dirk werd gedoopt op 25 juni 1729 in Monster. Hij trouwde in 1753 te Schipluiden met Keetje Jans Schilperoort. Ze kregen 7 kinderen.

De drie takken 1. Crijn, 2. Dirk en 3. Engel zetten de naam Bentvelzen voort.
1. Crijn Japiks Bentvelsen

Crijn en Margaretha Jans Steckhoven gingen weer in Veur wonen. Ze kregen 2 kinderen:
Japik
, overleden te Rotterdam op 54-jarige leeftijd, verder geen gegevens bekend.
Engel
, gedoopt te Veur op 2 oktober 1745. Hij trouwde (1) in 1772 met Geertruy van Nierop en (2) in 1791 met Maria Reaal. Hij kreeg 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk: Krijn en Arij. Van hen zijn geen verdere gegevens bekend.
De tak Crijn Japiks Bentvelsen is hiermee beëindigd.
2. Dirk Koose Bentvelsen

Dirk en Keetje gingen in Schipluiden wonen. Ze kregen 7 kinderen:
Marijtje, geen gegevens bekend.
Jan, overleden op 6-jarige leeftijd.
Aagje, trouwde in 1789 te Naaldwijk met Gabriël Persoon.
Jacobus, geen gegevens bekend.
Francijntje, geen gegevens bekend.
Joris, geen gegevens bekend.
Adriana, trouwde (1) in 1797 met Hendrik Willemse, (2) met Jan Dirkse.
De tak Dirk Koose Bentvelsen is hiermee beëindigd.
3.
Engel Jacobse Bentvelsen
Engel bleef in Naaldwijk wonen. Zijn eerste vrouw was Adriaantje Oosthoorn. Ze kregen 6 kinderen:
Maria, geen gegevens bekend.

Joost
, trouwde in 1773 met Arentje Jacobsdr. de Vries, 10 kinderen.
Maria, geen gegevens bekend.

Cornelis
, trouwde in 1768 met Maria Barte van Hees, 5 kinderen.
Jan
, trouwde in 1777 met Claasje Pieterse van Dam, 5 kinderen.
Cornelia, geen gegevens bekend.  

Engel en zijn tweede vrouw Antje Jans van Velsen kregen 7 kinderen:
Engel, geen gegevens bekend.
Johanna, geen gegevens bekend.
Jacobus, overleden op 7-jarige leeftijd.

Johannes
(Hannes), trouwde in 1790 met Engeltje Hermansdr. Zaad, 6 kinderen.
Marijtje
, kreeg buiten echt 3 kinderen.
Jacobus
, trouwde in 1803 met Matje Frans Binnendijk, 1 kind.
Jannitje
, kreeg buiten echt 1 kind.

De naam Bentvelsen/Bentvelzen wordt voortgezet door 5 zoons en 2 dochters van Engel Bentvelsen:
1. Joost 2. Cornelis 3. Jan 4. Johannes 5. Marijtje 6. Jacobus 7. Jannitje

1. Joost Engelsz. Bentvelsen werd op 28 september 1744 te Monster gedoopt (RK). Hij trouwde op 28 mei 1773 te ‘s-Gravenzande met Arentje Jacobsdr. de Vries. Ze kregen 10 kinderen: Engeltje, Aagje, Ariaantje, Jacoba, Engel, Jacobus, Jacobus, Pieter, Jannetje en Jacoba.
Alleen Engel zette gedurende een generatie de familienaam voort.

Engel Bentvelsen
werd op 14 januari 1781 te ’s-Gravenzande gedoopt (hervormd). Hij trouwde op 30 april 1809 te Monster met Jaapje Claasse van Spronssen. Ze kregen 2 kinderen: Joost (jong overleden) en Lena. Hiermee eindigt deze tak.
2. Cornelis Engele Bentvelzen (bij hem veranderde de s in een z!) werd op 14 november 1747 te Monster gedoopt (RK). Hij trouwde op 14 augustus 1768 te Monster met Maria Barte van Hees. Ze kregen 5 kinderen: Adrianus, Antje, Engel, Engel en Adriaan. Van geen van hen is bekend dat ze de familienaam voortzetten. Hiermee eindigt deze tak.
3. Jan (Johannes Engele) Bentvelzen werd op 4 oktober 1749 te Monster gedoopt (RK). Hij trouwde op 2 november 1777 te Monster met Claasje Pieterse van Dam. Ze kregen 5 kinderen: Pleuntje, Engel, Pieter, Adriana en Adrianus. 
Adrianus was kanonnier in de Compagnie der artillerie van het 88e leger der Nationale Garde. Hij overleed te Utrecht op 1 mei 1813.
Engel zette de familienaam voort.

Engel Jansz. Bentvelzen werd op 4 februari 1781 te Monster gedoopt (RK). Hij trouwde op 15 november 1807 te Naaldwijk met Francina (Sijntje) Boeters. Ze kregen 6 kinderen: Joannes, Joannes, Cornelis, Adrianus, Alida en Klazina. Hij woonde met zijn vrouw en kinderen bij zijn ouders in. De oudste Joannes, Cornelis en Adrianus zetten de familienaam voort.
Jan, arbeider, gedoopt te Naaldwijk op 14 september 1809, trouwde op 26 april 1834 op 24-jarige leeftijd met Catharina van den Enden. Catharina was 22 jaar oud, dienstbode. Jan en Catharina kregen 14 kinderen. Ze bleven in Naaldwijk en omgeving
wonen en hebben nazaten tot in onze tijd. Een van hun afstammelingen is Jan Bentvelzen, pater Jezuïet, die werkzaam geweest is bij De Koepel in Amsterdam en die in 2005 benoemd is tot vicaris-generaal bij het St. Stanislascollege in Delft.
Cornelis,
arbeider, is geboren te Naaldwijk op 18 februari 1813 en is overleden op 11 juli 1881 te Naaldwijk op 68-jarige leeftijd. Hij trouwde op 32-jarige leeftijd op 10 mei 1845 te Naaldwijk met Petronella van Etten, 30 jaar oud, dienstbode. Zij kregen 4 kinderen, die in Rotterdam, Delft en Schipluiden gingen wonen. Zij hebben nazaten tot in onze tijd.
Adrianus
, arbeider, is geboren te Naaldwijk op 14 april 1815 en overleden op 28 maart 1886 te Naaldwijk op 70-jarige leeftijd. Hij trouwde op 32-jarige leeftijd op 8 mei 1847 te Naaldwijk met Elisabeth Paalvast, 32 jaar oud, dienstbode. Zij kregen 7 kinderen, die vooral in Naaldwijk en Den Haag bleven wonen. Twee zoons, Adrianus en Franciscus, kregen nakomelingen.
De nakomelingen van Adrianus kwamen in Den Haag terecht.

 

 

Franciscus Bentvelzen, geb. 12-10-1853 te Naaldwijk, kleermaker, overleden 13-2-1926 te Loosduinen  

De nakomelingen van Franciscus verspreidden zich over Den Haag, Naaldwijk, de Zaanstreek en Amsterdam. In de Zaanstreek is de bekende houthandel Bentvelzen en Jacobs gevestigd.

 Engelbertus Gerardus Bentvelzen, zoon van Franciscus Bentvelzen, geb. 9-03-1886 te Naaldwijk, smid, overleden 20-4-1976 te Den Haag

De Bentvelsens uit Veur  

Leendert Crijne Bentvelsen

Leendert Crijne Bentvelsen trouwde op 30 april 1719 te Veur met Maria Jans Steckhooven. Zij kregen 9 kinderen:
1. Quirinus Bentvelsen, gedoopt (RK) op 16-12-1719 te Voorschoten, overleden 1720.
2. Quirinus (Krijn) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 19-01-1721 te Voorschoten, overleden op 08-01-1811 te Veur op 89-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-04-1751 te 's-Gravenhage met Margrita (Grietje) van Veen
3. Aquila (Arentje) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 06-04-1723 te Voorschoten, begraven op 23-03-1776 te Voorschoten. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-11-1745 te Veur met Petrus Reijerse Sonneveld, 35 jaar oud.
4. Joannes Leenen (Jan Leenen) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 20-06-1725 te Voorschoten. De tekst luidde: Baptistus Joannes Par Leen Creine et Maria Jans Steckoove Sus: Jacob Jans Steckoove et Leena Jans Steckoove. Overleden op 21-04-1795 te Veur op 69-jarige leeftijd. Aangegeven door Leendert Bentvelsen, zijn oudste zoon, Pro Deo. 
Johannes Leenen zet de lijn naar onze generatie voort. 
5. Maria (Marijtje) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 10-08-1727 te Voorschoten, overleden op 10-05-1765 te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd, overleden aan teering, ƒ 6.-- impost betaald voor het begraven, 3e klasse. Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04-05-1755 te 's-Gravenhage met Petrus (Pieter) Smisselaar, geboren te 's-Gravenhage. Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 06-11-1757 te 's-Gravenhage met Gerrit de Lange.
6. Wilhelmus (Willem) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 18-02-1732 te Voorschoten, overleden in 1737.
7. Catharina (Trijntje, Crijntje) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 02-06-1734 te Voorschoten. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-10-1759 te Voorburg met Claas van Dorp, weduwnaar van Lijsje Boom.
8. Maria (Ariaantje) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 16-08-1736 te Veur. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-06-1760 met Jacob Cornelisse (Jaap, Japik) Goeman, 26 jaar oud.
9. Wilhelmus Bentvelsen, arbeider te Leidschendam, gedoopt (RK) op 13-09-1738 te Veur/Voorschoten, overleden op 06-07-1810 te Veur op 71-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-05-1769 te Stompwijk met Wilhelmina Gerritsdr (Wilmpje) Lelijveld.


Joannes Leenen Bentvelsen

Joannes Leenen (Jan) Bentvelsen, gedoopt (RK) op 20-06-1725 te Voorschoten, overleden op 21-04-1795 te Veur op 69-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1751 te Veur met Jannetje Cornelisse van der Klauw. Zij kregen 12 kinderen:
1. Marijtje Bentvelsen, gedoopt (RK) op 07-11-1751 te Veur. Woonde in De Zilk.
2. Leendert Bentvelsen, gedoopt (RK) op 11-05-1753 te Veur.
3. Krijn Bentvelsen, gedoopt (RK) op 19-02-1755 te Voorburg, overleden op 08-01-1811 te Veur op 55-jarige leeftijd. 
4. Cornelis Bentvelsen, gedoopt (RK) op 19-05-1757 te Veur, overleden op 21-08-1760 op 3-jarige leeftijd.
5.
Willem Bentvelsen, gedoopt (RK) op 13-10-1759 te Veur, overleden op 02-07-1810 te Stompwijk op 50-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1810 te Veur, pro deo. Gehuwd te Utrecht met Magtildis (Magtild) Schepens, werkster te Stompwijk, gedoopt op 14-10-1759 te Utrecht .
6. Marijtje Bentvelsen, gedoopt (RK) op 31-03-1762 te Veur, overleden op 20-05-1833 te Stompwijk op 71-jarige leeftijd. Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 17-06-1810 te Noordwijkerhout met Pieter Roozen, 49 jaar oud.
7.
Joannes Jansz (Jan) Bentvelsen, warmoezier, arbeider te Veur, gedoopt (RK) op 11-03-1764 te Veur, overleden op 29-06-1836 te Voorburg op 72-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1793 te Veur met Cornelia Arisse de Haas, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 06-02-1768 te Monster, overleden op 20-01-1854 te Voorburg op 85-jarige leeftijd.
Johannes Jansz. zet de lijn naar onze generatie voort.
8. Jasper (Jas) Bentvelsen, tuinder te Veur, gedoopt (RK) op 08-06-1766 te Veur, overleden op 07-01-1827 te Stompwijk op 60-jarige leeftijd.
9. Job Bentvelsen, gedoopt (RK) op 27-11-1767 te Veur.
10.
Cornelia Bentvelsen, gedoopt (RK) op 14-04-1769 te Veur, overleden op 05-03-1850 te Voorschoten op 80-jarige leeftijd.  Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-05-1803 te Voorschoten met Jan van der Klauw, 36 jaar oud. Zij woonden in huis nr. 250 te Voorschoten.
11. Jannetje Bentvelsen, werkster te Stompwijk, gedoopt (RK) op 24-11-1770 te Veur, overleden op 19-07-1833 te Stompwijk op 62-jarige leeftijd. In de overlijdensakte staat dat Jannetje 58 jaar was. Ze was ongehuwd.
12. Wilhelmina (Willemijntje) Bentvelsen (Wilmpje), particuliere te Stompwijk, gedoopt (RK) op 02-01-1775 te Veur, overleden op 08-01-1839 te Stompwijk op 64-jarige leeftijd. In de overlijdensakte staat: dochter van Krijn Bentvelsen en Jannetje van der Klauw. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1801 te Veur met Gerardus (Gerrit) Brugge, 26 jaar oud, schuitenjager te Veur, gedoopt op 22-03-1775 te Delft, overleden op 25-05-1826 te Stompwijk op 51-jarige leeftijd.

Trouwakte van Jan Jansz. Bentvelsen en Cornelia Arisse De Haas

Joannes Jansz Bentvelsen

Joannes Jansz (Jan) Bentvelsen, warmoezier, arbeider te Veur, gedoopt (RK) op 11-03-1764 te Veur, overleden op 29-06-1836 te Voorburg op 72-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1793 te Veur met Cornelia Arisse de Haas, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 06-02-1768 te Monster, overleden op 20-01-1854 te Voorburg op 85-jarige leeftijd. In 1802 is het gezin uit Veur vertrokken, waarheen is niet bekend. In ieder geval zijn ze weer teruggekomen of in de buurt gebleven.  

Akte van indemniteit: Pro Deo
De municipaliteit van Voorburg verklaart bij deeze te consenteeren aan de kinderen van Jan Bentvelzen en Cornelia de Haas, met naamen: Jan oud agt, Arij oud zeven, Leendert oud vijf en Cornelis oud 3 jaren, van hier vertrokken onder den Ambachte van Veur, dat ingevalle dezelven Jan, Arij, Leendert en Cornelis van daar ofte van elders weederom in deeze jurisdictie van Voorburg wilde koomen woonen, dezelven zal admitteeren, niet tegenstaande meer dan een jaar buiten mogte hebben gedomicilieert, mits zig wel en eerlijk gedragen hebbende, ten welke einde deeze acte is verleend, om te dienen, als naar behooren.
Actum Voorburg den 4 October 1802.
ter ordonnantie van dezelve      J. de Merree, secretaris.

Jan en Cornelia kregen 4 kinderen:
Het bijzondere van dit gezin is, dat bij sommigen de naam met een z en bij anderen de naam met een s geschreven werd. Bij onze voorvader, Leendert, werd de naam Bentvelsen met een s geschreven.
1. Joannes (Jan) Bentvelzen, tuinder, arbeider en winkelier te Veur, geboren op 20-03-1794 te Voorburg, overleden op 04-07-1842 te Veur op 48-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-05-1818 te Veur met Wilmpje van Niele, 22 jaar oud, geboren op 05-07-1795 te Veur, overleden op 29-09-1838 te Veur op 43-jarige leeftijd. Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 28-06-1839 te Veur met Petronella van Veen, 36 jaar oud, geboren op 14-02-1803 te Leiden, overleden op 11-07-1841 te Veur op 38-jarige leeftijd.
2. Adrianus (Arij) Bentvelzen, arbeider te Voorburg, geboren op 17-02-1796 te Voorburg, overleden op 21-09-1858 te Voorburg op 62-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 19-02-1830 te Voorschoten met Barbara Immerzeel, overleden op 07-12-1833 te Voorschoten. Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 06-05-1836 te Stompwijk met Catharina (Caatje) Bentvelzen, een verre achternicht, 28 jaar oud, bouwmeid, later werkster te Voorburg, gedoopt op 06-10-1807 te Voorschoten, overleden op 30-12-1884 te Voorburg op 77-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Hannes) Bentvelzen, meester schoenmaker te Voorschoten, en Jannetje van der Zalm.  
3. 
Leendert Bentvelsen, schuitenjager, geboren op 28-11-1797 te Veur, gedoopt (RK) op 29-11-1797 te Voorburg, overleden op 13-10-1859 te Stompwijk op 61-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-02-1824 te Arnhem met Cornelia Remie, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 09-05-1796 te Huissen, overleden op 31-03-1868 te Veur op 71-jarige leeftijd.
Leendert zet de lijn naar onze generatie voort. 
4. Cornelis Bentvelzen, gedoopt (RK) op 24-01-1800 te Veur, overleden voor 1850. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1824 te Voorschoten met Jannetje Lunenburg, 29 jaar oud, gedoopt op 02-08-1794 te Voorschoten, overleden op 24-04-1855 te Veur op 60-jarige leeftijd.

Leendert Bentvelsen

Leendert was schuitenjager. Dat wil zeggen dat hij over het jaagpad liep en zijn schuit voortrok (of misschien had hij daar een paard voor).

jaagpad met trekschuit in het Hollands-Utrechtse polderlandschap

In mei 1822 liep hij, zoals wel vaker, met zijn trekschuit langs de Oude Rijn en vervolgens langs de Rijn van Leiden naar Arnhem, om mensen en goederen te vervoeren. In Arnhem moest hij overnachten, dus hij zocht een herberg. In de herberg was een vriendelijke dienstmeid, Cornelia Remie, en Leendert, 24 jaar oud, bracht de nacht met haar door. 
Toen hij een jaar later dezelfde tocht maakte, liet Cornelia hem zijn zoon Jan zien, die op 14 februari 1823 was geboren. Leendert was een man van eer, dus hij zegde Cornelia toe, met haar te zullen trouwen. Op 18 februari 1824, een jaar na Jan’s geboorte, trouwden ze te Arnhem. 

Op 26 januari 1824 legden Jan Bentvelsen, arbeider en Cornelia de Haas, zijne huisvrouw, bij notaris Johannes Jacobus Theodorus Van Rijn te Leidschendam een verklaring af, dat zij niet aanwezig zullen zijn bij het huwelijk van hun zoon Leendert met Cornelia Remie. Alleen de twee getuigen ondertekenden de verklaring, omdat door de Comparanten werd verklaard dat zij niet konden schrijven.


Op heden den achttienden Februarij achttien honderd vier en twintig des namiddags te een uur compareerde voor ons Roeland J. Bosmans, ….….Burgemeester van Arnhem provincie Gelderland Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Leendert Bentvelsen, jongman, oud zes en twintig jaren, geboren te Voorburg, wonende aan de Leijdschendam, zoon van Jan Bentvelsen, arbeider, en Cornelia de Haas, beiden wonende in de gemeente Stompwijk, beide in het huwelijk consisterende, en Cornelia Remie, jongedochter, oud zeven en twintig jaren, geboren te Huissen en wonende alhier, dienstmeid, dochter van Wilhelmus Remie, tabaksplanter en Willemina Jansen, beiden wondende onder Huissen, alhier present en in het huwelijk consisterende,
welke ons hebben verzocht om het huwelijk hetwelk zij voornemens zijn onderling aan te gaan, te voltrekken en gelet dat de afkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats gehad voor de eerste maal op zondag den eersten dezer, des middags ten twaalf uren
en voor de tweede maal op Zondag den achtsten dezer aanvolgende des middags ten twaalf uren, en in de gemeente Stompwijk op gelijke dagen
en dat Acten daarvan behoorlijk zijn opgemaakt en gepasseerd, zonder dat ons enige oppositie tegen dit huwelijk is aangekondigd door als volgt aan hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen de bijgevoegde en aan deze Acte genummerde stukken als:

1e.             
Extract uit het doopregister ……………… gemeente te Voorburg van den bruidegom
2e.             
Certificaat van voldoening aan de nationale militie

3e.             
Acte van consent van bruidegoms ouders voor de notaris ………. aan den Leijdschendam … vier en twintigsten Januari ……………. 

                2e bladzijde van de huwelijksakte

4e.              Certificaat wegens het onverhinderd ingaan der Huwelijks afkondigingen in de gemeente Stompwijk
5e.             
Extract uit het Register der gedoopten bij de Roomsch Catholieke Gemeente van Huissen van de bruid
En het Zesden Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek ge……… van de huwelijken gebben Wij aan Bruidegom en Bruid afgevraagd of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen en elk hunner zulks afzonderlijk met Ja beantwoord hebbende verklaren Wij ……. Burgemeester, in naam der Wet, dat Leendert Bentvelsen en Cornelia Remie, door een wettig huwelijk aan elkander zijn verbonden, hebben en gehouden te doen dat daarop verklaarden ………. Op den veertienden februarij achttienhonderd drie en twintig ……… een kind is geboren ……………………….. der gemeente Huissen op zevenentwintig februarij daaraanvolgende onder de naam van Jan Remie is ingeschreven …………………….. wettigden
Waarvan Wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes ………. ……, oud vier en twintig jaar, …………………….
welke dezelve na voorlezing ……………. hebben, getekend hebbende ……………….. niet te kunnen schrijven.
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Certificaat van de provincie Zuid-Holland betreffende de vrijstelling van de Nationale Militie 19-1-1824. 
Volgens dit certificaat was Leendert toen tuindersknecht.

Leendert Bentvelsen, schuitenjager, geboren op 28-11-1797 te Veur, overleden op 13-10-1859 te Stompwijk op 61-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-02-1824 te Arnhem met Cornelia Remie, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 09-05-1796 te Huissen, overleden op 31-03-1868 te Veur op 71-jarige leeftijd. Leendert en Cornelia kregen 7 kinderen:
1. Johannes (Jan) Bentvelsen, 1852 schuitenjager, 1862 arbeider, geboren op 14-02-1823 te Huissen, Gld, overleden op 05-05-1905 te Hof v. Delft op 82-jarige leeftijd. Volgens overlevering (tante Nel) heeft haar grootvader Jan in Nijmegen gewoond, waar hij officier in het leger van koning Willem III was. Jan is daar aan lager wal geraakt (veel feesten en drinken).
Jan zet de lijn naar onze generatie voort. 
2. Wilhelmina (Willemijntje) Bentvelsen, geboren op 06-02-1826 te Stompwijk
3. Wilhelmus (Willem) Bentvelsen, schipper, houtzaagmolenaar te Veur, later korenmolenaar te 's-Gravenhage, geboren op 27-01-1828 te Veur, overleden op 05-05-1892 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-11-1851 te Veur (getuige(n): Johannes Bentvelsen, schuitenjager 29 jaar, broer van de bruidegom, wonende te Leijden) met Johanna Hoogendorp, 26 jaar oud.
4. Cornelia Bentvelsen, geboren op 01-12-1830 te Veur, overleden op 30-06-1839 te Stompwijk op 8-jarige leeftijd.
5. Helena (Leentje/Lena) Bentvelsen, geboren op 08-09-1832 te Veur, overleden op 16-01-1891 te Veur op 58-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-11-1853 te Stompwijk met Adrianus van Veen, 26 jaar oud, houtzaagmolenaar te Veur. Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 13-08-1880 te Veur met Theodorus Tettero, 41 jaar oud.
6. Cornelis Bentvelzen, geboren op 02-08-1834 te Veur, schuitenjager, in 1849 vertrokken vanuit Veur naar Stompwijk, woonde vanaf 1862 in de jagersbuurt te Stompwijk, overleden op 19-11-1894 te Stompwijk op 60-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-05-1860 te Stompwijk met Petronella van Tongeren, 24 jaar oud. Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 06-05-1887 te Stompwijk met Johanna Paulina Gozen, 58 jaar oud.
7. Catharina Bentvelsen, geboren op 26-01-1837 te Stompwijk, overleden op 15-12-1926 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd.  

De afstammelingen van Cornelis, die net als zijn oudste broer schuitenjager was, gingen in Leiden wonen. Twee kleinzoons, Mattheus en Cornelis, werden schipper en spoelinghandelaar in Leiden. Hun zoons en kleinzoons werden autospuiter en plaatwerker, directeur en eigenaar van Putman Installaties BV te Noordwijk, automonteur, transportondernemer te Oegstgeest en transportondernemer en eigenaar van Bentvelzen Transport te Alphen aan de Rijn. Het bijzondere is, dat bij deze hele tak vanaf Cornelis de naam Bentvelzen weer met een z geschreven werd!

Johannes Bentvelsen

Johannes (Jan) die op 14 februari 1823 te Huissen was geboren, werd net als zijn vader schuitenjager te Veur. 
Op 3 september 1852 trouwde hij met Johanna (Anna) van Lis, die op 2 maart 1825 te Veur geboren was.


                    de gemeente Veur in 1869

Johannes Bentvelsen en Johanna van Lis kregen 6 kinderen. Jan stond in 1852 bij zijn huwelijk vermeld als schuitenjager en in 1862 bij de geboorte van Willem als arbeider. 
De eerste vijf kinderen werden in Veur geboren, maar tussen 1864 en 1867 vertrokken ze uit Veur en kwamen in Hof van Delft terecht. Waarschijnlijk was er in Veur niet zoveel werk voor hem te vinden en hij probeerde zijn geluk elders. Zo kwam hij in de gemeente Hof van Delft terecht, in het tegenwoordige Den Hoorn. Ze kochten een huis aan de Dijkshoornseweg en ze gingen er wonen met hun tienerdochter Cornelia en tienerzoon Gerardus, met kleine Willem en kleine Jacoba en ze kregen er nog een dochter Antje bij.

1. Cornelia Helena Bentvelsen, dienstbode te Voorburg, geboren op 04-09-1853 te Stompwijk, overleden op 17-10-1923 te Voorburg op 70-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-11-1880 te Voorburg met Johannes Petrus van Leeuwen, 24 jaar oud, Regiment Grenadiers en Jagers, arbeider te Voorburg, geboren op 05-03-1856 te Voorburg .
2. Gerardus Johannes (Gerrit) Bentvelzen, geboren op 11-08-1855 te Stompwijk, boerenarbeider te Schiedam, wonende aan de Overschieschestraat 142, vertrok per 14 oktober 1904 naar Delft, werkte bij Willem, zijn broer. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 30-10-1880 te Pijnacker met Maria van der Schot, 24 jaar oud, dienstbode te Pijnacker en Schipluiden, geboren op 23-04-1856 te Pijnacker. Gehuwd (2) met Apollonia van der Ende, overleden op 30-11-1954 te Delft
Gerardus Johannes, waarbij Bentvelzen met een z werd geschreven, ging werken bij zijn broer Willem (die Bentvelsen met een s heette!). Gerards zoon Jan was tuindersknecht op de boerderij van Willem Ammerlaan aan de Woudseweg in Den Hoorn. Later was hij schipper. Hij trouwde in 1924 met Cornelia Maria Bergenhenegouwen, die bovenmeid was op de boerderij van Willem Ammerlaan aan de Woudseweg in Den Hoorn. Zijn zoon Gerrit was ook schipper en rijschoolhouder in Delft. 

3. Johanna Wilhelmina Bentvelsen, geboren op 22-09-1857 te Veur, overleden op 28-10-1859 te Veur op 2-jarige leeftijd.
4. Wilhelmus (Willem) Bentvelsen, tuinder, geboren op 28-01-1862 te Veur, overleden op 17-11-1935 te Delft op 73-jarige leeftijd.
Willem zet de lijn naar onze generatie voort.
5. Jacoba Johanna Bentvelsen, geboren op 06-04-1864 te Veur, overleden op 19-02-1947 te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1887 te Delft met Johannes Christianus (Jan) Halkes, 25 jaar oud, onderwijzer.
6. Johanna Jacoba (Antje) Bentvelsen, geboren op 18-01-1867 te Hof v. Delft, overleden op 15-12-1958 te Valkenswaard op 91-jarige leeftijd. Gehuwd met Josephus Franciscus Soonieus, koetsier te Voorburg.

Wilhelmus Bentvelsen

Wilhelmus (Willem) Bentvelsen, tuinder, geboren op 28-01-1862 te Veur, overleden op 17-11-1935 te Delft op 73-jarige leeftijd, overleden in het St. Hippolytus-ziekenhuis. Begraven op 20-11-1935 te Den Hoorn, R.K. Kerkhof. Huizing wijk 1 nr. 123 c, vestiging 1-8-1881, vorige woonplaats Zegwaart. Lid van het R.K. Armbestuur der Parochie te Den Hoorn.
Volgens oudtante Nel hield haar vader niet van het soldatenleven (zijn vader was officier in het leger van koning Willem III), maar hij hield van het buitenleven. Hij leerde het tuinen van Lekkerkerk en na 5 jaar kon hij een tuin overnemen van Van Oosten.

Willem had 6 ha weideland gekocht van Jan van Paassen aan de huidige Laan van Groenewegen, voor zijn zoons. Zelf tuinde hij aan de Dijkshoornseweg. (bron: overlevering Jan Bentvelsen, zoon van Theo Bentvelsen.)
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-09-1889 te Hof v. Delft met Elizabeth Apolonia (Bets) Paalvast, 24 jaar oud, geboren op 03-09-1865 te Hof v. Delft. De ouders van beide kanten waren aanwezig. Beide moeders verklaarden niet te kunnen schrijven; zij hebben de akte niet ondertekend. Elisabeth Paalvast is overleden op 20-05-1929 te Schipluiden in huis nr. C 134 op 63-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1929 te Schipluiden (Den Hoorn), R.K. Kerkhof.

Willem Bentvelsen, mijn overgrootvader, was een markante figuur in Den Hoorn. Hij was dan wel in Veur geboren, maar omdat hij als kind naar Den Hoorn was gekomen, voelde hij zich een echte Hoornaar.

 
Zijn oudere broer en zus gingen elders wonen, en Willem bleef met zijn vrouw Elisabeth Paalvast, met wie hij op 4 september 1889 was getrouwd, aan de Dijkshoornseweg wonen. Het is mij niet bekend of Jan en Anna ook al in dit huis woonden.    

 

Willem Bentvelsen en Elisabeth Paalvast
Zouden deze foto’s gemaakt zijn ter ere van hun huwelijk? Wat een knap stel was het!
 

 

Op deze foto, die vermoedelijk in 1914 is gemaakt, van links naar rechts: Theo, Koos, Bert (hurkend), Jan, Gerard, Knelis, vader Willem, Lena, moeder Bets, Anna, Cor, Bets (in het wit), Mina, Nel (hurkend) en Marie.

Willem en Bets kregen 13 kinderen:
1. Gerardus Joseph (Gerard) Bentvelsen, tuinder, geboren op 07-09-1890 te Hof v. Delft, overleden op 25-05-1974 te Schipluiden (Den Hoorn) op 83-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-09-1914 te Delft met Catharina Jacoba Anna (Ka) van Zijl, 27 jaar oud, geboren op 26-12-1886 te Delft, overleden op 25-03-1968 te Delft op 81-jarige leeftijd.
Adres tot ± 1955: Dijkshoornseweg C81, later werd dat nr. 72, na ± 1955: Hof van Delftstraat 6.
2. Cornelis Anthonius (Knelis) Bentvelsen, tuinder, geboren op 17-03-1892 te Hof van Delft, overleden op 19-05-1934 te Schipluiden op 42-jarige leeftijd. Een week na de geboorte van zijn zoon Piet overleden. Gehuwd met Martina Joanna Romeijn, geboren op 05-03-1894 te Vlaardingen, overleden op 24-05-1934 te Delft op 40-jarige leeftijd. Overleden in het kraambed van haar zoon Piet.
Dochter Toos werd opgevoed door de tantes: Anna en Lena, die in het ouderlijk huis op de Dijkshoornseweg nr. 25 woonden. Piet werd opgevoed door tante Cor die met Hein van der Ende was getrouwd. Piet werd dan ook vaak Piet van der Ende genoemd.
3. Johannes Anthonius (Jan) Bentvelsen, tuinder, geboren op 05-07-1893 te Hof v. Delft, overleden op 17-08-1928 te Den Hoorn op 35-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-02-1919 te Hof van Delft met Appolonia Pia (Ploon) van Marrewijk, 22 jaar oud, geboren op 30-03-1896 te Hof van Delft, overleden op 05-03-1987 te Delft op 90-jarige leeftijd.
4. Wilhelmina Maria Petronella (Mina) Bentvelsen, geboren op 29-10-1894 te Hof v. Delft. Gehuwd met Dorus van der Heijden, geboren op 29-03-1878. Adres: Spoorsingel, Delft.
5. Johanna Cornelia Maria (Anna) Bentvelsen, geboren op 11-12-1896 te Hof v. Delft, overleden op 06-09-1992 te Delft op 95-jarige leeftijd.
Bleef met haar jongere zus Lena in het ouderlijk huis aan de Dijkshoornseweg 25 wonen. Zij waren onze buren. Tante Anna en tante Lena werden door ons ‘de tantes’ en door de inwoners van Den Hoorn ‘de dames Bentvelsen’ genoemd.
6. Cornelia Elizabeth Maria (Cor) Bentvelsen, geboren op 21-04-1899 te Hof v. Delft, overleden op 29-11-1984 te Den Hoorn op 85-jarige leeftijd. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1921 te Schipluiden met Hendrik Cornelis (Hein) van der Ende, 32 jaar oud, geboren op 21-12-1888 te Hof van Delft.
Hein van der Ende was de meelboer. Hij had boven zijn huis aan de Woudseweg een meelzolder, waar je heerlijk kon spelen. In de oorlog, eind 1942, werd de R.K. lagere school gevorderd voor het Duitse leger. Alles werd toen ondergebracht in het meelpakhuis, op diezelfde meelzolder.
7. Jacobus Michael Wilhelmus (Koos) Bentvelsen, geboren op 29-09-1900 te Hof v. Delft, pater, doctor in het kerkelijk recht, professie gedaan op 8 sept. 1921, op 15 juli 1928 in Liesbosch priester gewijd, overleden op 17-03-1967 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd.
Oom Koos woonde in Nijmegen in het klooster toen ik daar op de kweekschool zat. De avond vóór ik eindexamen moest doen, ging ik bij hem op bezoek. Hij vroeg me of ik al een baan had. Ja, zei ik, in Delft op de Geertruyd van Oostenschool. Weet je wie dat was, Geertruyd van Oosten, vroeg hij. Nee, zei ik. Oom Koos vertelde toen dat Geertruyd een begijntje was geweest en legde uit wat begijntjes waren: begijntjes waren vrouwen die hun leven in dienst hadden gesteld van goede werken. Ze woonden samen met andere begijnen in een begijnenhofje. De volgende dag, tijdens mijn eindexamen geschiedenis, werd mij dezelfde vraag gesteld: Heb je al een baan? Ik vertelde het hele verhaal over Geertruyd van Oosten en ik slaagde voor geschiedenis met een 8!
8. Theodorus Leonardus Josef (Theo) Bentvelsen, tuinder, geboren op 20-04-1902 te Hof v. Delft, overleden op 12-08-1957 te Den Hoorn op 55-jarige leeftijd. Gehuwd met Cornelia Dorothea (Kee) van Marrewijk, geboren op 29-01-1902 te Kwintsheul, overleden op 15-08-2003 te Delft op 101-jarige leeftijd.
Oom Theo en tante Kee woonden op het gedeelte van de Dijkshoornseweg dat de Paaska werd genoemd, omdat er zoveel Van Paassens woonden. Zij woonden op de rechterkade ongeveer in het midden. Hun dochter Ria was iets ouder dan ik. Hun dochter Mien kwam wel eens bij ons thuis helpen als ma extra hulp nodig had. Hun dochter Plony ging naar de kweekschool in Nijmegen, Neerbosch, waar ik ook naar toe ging. Hun dochter Pia trouwde met Jan Keizer en kwam naast ons wonen op de Dijkshoornseweg.
9. Maria Gerarda Anthonia (Marie) Bentvelsen, geboren op 23-02-1904 te Hof v. Delft, overleden op 14-12-1920 te Hof van Delft op 16-jarige leeftijd.
10. Engelbertus Cornelis (Bert) Bentvelsen, tuinder, geboren op 02-10-1905 te Hof v. Delft, overleden op 09-08-1992 te Den Hoorn op 86-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-09-1929 met Catharina Maria (Toos) van Vliet, 24 jaar oud, geboren op 05-09-1905, overleden op 13-02-2005 op 99-jarige leeftijd.
Adres: Lookwatering 4
11. Petronella Maria (Nel) Bentvelsen (Zuster Ildephonsa), religieuze, geboren op 10-10-1906 te Hof v. Delft, overleden op 06-05-2006 te Aerdenhout op 99-jarige leeftijd.
Zuster Ildephonsa woonde de laatste jaren van haar leven in klooster Alverna, Aerdenhout. Ik heb haar enkele jaren geleden gevraagd of ze nog bijzonderheden wist over haar ouders en zij schreef mij daarover een brief
.

 

12. Helena Wilhelmina Elizabeth (Lena) Bentvelsen, geboren op 08-07-1908 te Hof v. Delft, overleden op 16-12-1985 te Delft op 77-jarige leeftijd. Bleef met haar oudere zus Anna in het ouderlijk huis aan de Dijkshoornseweg 25 wonen.
13. Elizabeth Wilhelmina Gerarda (Bets) Bentvelsen, geboren op 20-04-1910 te Hof v. Delft, overleden op 31-07-2003 te Delft op 93-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1936 te Schipluiden met Petrus Galinus (Piet) van Vliet, 25 jaar oud, geboren op 31-01-1911 te Schipluiden, overleden op 20-02-1997 te Naaldwijk op 86-jarige leeftijd. Adres: tot ± 1990 Tramkade 4, daarna Koningshof 7, Den Hoorn.

Deze foto is gemaakt rond 1910.

Te zien zijn vader Willem Bentvelsen en zijn zoons Gerard, Jan en Theo (of Knelis). Ze zijn bezig bij de ramen. Onder de ramen werd bloemkool of sla gekweekt.

 

 

 

 

In 1922 vierde pastoor Vassen zijn zilveren priesterfeest. Op deze foto staat Willem Bentvelsen op de achterste rij, 5e van links. Hij was lid van het R.K. Armbestuur van de parochie.

 

 

 

 

 

 

  Op deze foto zijn Bets, Lena en Nel te zien.

Elisabeth Apollonia Paalvast overleed op 20 mei 1929 te Den Hoorn en Wilhelmus Bentvelsen op 17 november 1935 te Delft.

 

Dit was het verhaal van de Bentvelsens. De voorouders van mijn opa kwamen volgens dit onderzoek uit Veur en niet uit Duitsland.
Hoe opa daar dan bij kwam, zal ik wel nooit meer te weten komen.